V prúde sveta, v ktorom sa na nás valí veľa rôznorodých informácií sa často cítime pod tlakom. Ľahko by sa mohlo stať, že zabudneme na skutočný zmysel vzdelávania. Keď precitneme, vždy si uvedomíme, že dobré vzdelávanie je v prvom rade o tom, aby sme študentov pripravili na každodenný život.

Ak chceme pripraviť študentov na život v 21.storočí, potrebujeme im odovzdať zručnosti pre moderný svet. Podľa najnovších poznatkov existujú štyri hlavné mäkké zručnosti, ktoré sú kľúčové pre úspech v novom svete, v škole, aj na pracovisku. Označujú sa aj ako „štyri K“ (z anglického four Cs).

Zaujíma vás, ktoré sú to a ako ich môžete vo svojich triedach podporovať?

 

 1. Kritické myslenie

– zručnosť riešenia problémov a hľadania pravdy

Kritické myslenie je veľmi dôležitá zručnosť v 21. storočí, pretože príchodom internetu je oveľa náročnejšie overiť si správnosť informácií. Kritické myslenie si vyžaduje istú dávku skepticizmu, podporuje u študentov objavovať pravdivé tvrdenia a oddeliť fakty od názorov. S kritickým myslením sa študenti neučia iba overiť si fakty, ale učia sa pýtať správne otázky a tým sa stávajú angažovanými vo svete, v ktorom žijú. Študenti, ktorí kriticky myslia taktiež pomáhajú myslieť kriticky ostatným, s ktorými sa stretávajú. Keď si ho raz študenti osvoja, šíria ho medzi svojich vrstovníkov. Vo svojej každodennosti si často kladú otázku „prečo?“ Táto zručnosť ich pripravuje na to, aby žili nezávislý a zmysluplný život. Kritické myslenie je užitočné samé o sebe, no avšak ak sa nakombinuje s ostatnými tromi zručnosťami, nič nie je pre študenta nemožné.

 

 1. Kreativita

– zručnosť myslieť mimo zaužívaných vzorcov

O kreativite sa často traduje mylná predstava – „buď ju máš, alebo ju nemáš“. Študenti sa môžu vždy naučiť, ako byť kreatívnymi v riešení problémov, vo vytváraní systémov, alebo jednoducho skúsiť niečo, čo pred tým nerobili. To neznamená, že každý študent bude umelec alebo spisovateľ. Ide o to, že kreatívny študent sa dokáže pozrieť na problém z rôznych pohľadov a perspektív, ktoré ostatní ľudia nevidia. Kreativita dovoľuje študentom uchopiť ich silné stránky a tvorivo ich aplikovať od veľkých projektov až po mikromanažment. Učí ich vyjadriť sa v zdravom a produktívnom rozmere. Čo je ešte dôležitejšie, študenti sú motivovaní zdieľať svoju kreativitu s ostatnými. Spolu s kritickým myslením je nákazlivá. Jeden študent zistí inovatívnu formu riešenia problému, zdieľa ju s druhým a ten je inšpirovaný, aby skúsil niečo podobné. To samozrejme neznamená, že každé kreatívne riešenie bude mať úspech. Bude sa stávať, že študenti v niektorom bode zlyhajú a niektoré ich nápady nebudú fungovať. To je všetko v poriadku. Zmysel kreativity je povzbudiť študentov myslieť inak, ako si vyžadujú konvencie. Nemusia automaticky robiť veci tak, ako sa robili pred tým. Môžu vymyslieť lepšiu cestu. Kreativita funguje ešte lepšie, keď sa kombinuje s ďalšou zručnosťou 21. storočia.

 

 1. Kooperácia

– zručnosť spolupracovať na dosiahnutí spoločného cieľa

Kooperácia je veľmi dôležitá, pretože či si to študenti uvedomujú, alebo nie, po zvyšok svojho života budú spolupracovať s inými ľuďmi. Každá pracovná pozícia a poslanie si vyžaduje v istom bode kooperáciu s druhými, aj keď sa jedná o jednoduché záležitosti. Trénovanie tímovej práce pomáha študentom pomenovať problém, hľadať riešenia a rozhodnúť sa pre najlepšiu možnú cestu. Študenti si vďaka nej uvedomia, že ostatní ľudia nemajú rovnaké pohľady na vec, ako majú oni. V skutočnosti, čím viac musia kooperovať, tým viac objavujú vzájomné rozdielnosti. Toto môže spôsobiť dve reakcie. Môže ich to buď odradiť, pretože zistia, že ľudia s nimi často nesúhlasia. Na druhej strane, môže im to dodať odvahu vyjadriť sa, pretože zistia, že prinášajú do každej konverzácie niečo unikátne. Učiteľ by mal docieliť, aby sa jeho študenti na kooperáciu pozerali práve z tohto pohľadu. Študenti sa učia, že môžu nahlas povedať, čo si myslia. S tým prichádza aj to, že ostatní s nimi môžu nesúhlasiť, ale je to v poriadku.

 

 1. Komunikácia

– zručnosť vyjadriť myšlienky rýchlo a jasne.

Nachádzame sa v dobe, v ktorej je komunikácia často písomná (sms, email, sociálne médiá) a pre študentov nebolo nikdy také ťažké vyjadriť svoje myšlienky spôsobom, aby im ostatní rozumeli. Písomnej komunikácii chýba neverbálna zložka, ktorá je kľúčová k pochopeniu kontextu slov druhého človeka. Študenti sa potrebujú samozrejme učiť aj efektívnej verbálnej komunikácii, hovoriť priamo o myšlienke, sledovať poslucháčov a reflektovať ich porozumenie. Vedieť prečítať svoje publikum, či to sú dvaja ľudia alebo celá sála. Študenti sa neustále učia vyjadrovať svoje myšlienky efektívne. Môžu to trénovať vždy a všade, ich publikum môže byť dokonca aj rodina počas štedrovečerného stola. Úspešní študenti vedia zjednodušiť svoje myšlienky a urobiť pozitívny dojem na svoje publikum. Napriek tomu je dôležité povedať, že zručnosť komunikácie nie je dostačujúca bez predchádzajúcich troch spomínaných zručností.

 

Ako podporovať kľúčové kompetencie vo svojich triedach?

KRITICKÉ MYSLENIE

 • Začnite hodinu otázkou a vysvetlite študentom, ako táto hodina bude riešiť danú otázku.
 • Dovoľte študentom s vami nesúhlasiť, samozrejme, ak vyjadrujú nesúhlas rešpektujúcim spôsobom.
 • Včleňte do vyučovania informácie zo života tvojich študentov. Môžete hovoriť o klimatickej zmene, voľbách, poskytnúť im možnosť zmeniť podmienky v škole.

KREATIVITA

 • Prezentujte študentom komplexné problémy, ktoré vyžadujú kreatívne riešenie, nepýtajte sa ich jednoduché otázky, ktoré ponúkajú automatické odpovede.
 • Dovoľte študentom pohybovať sa počas vyučovania a podporte ich, aby skúšali rôzne metódy učenia sa, napríklad trávte čas vonku a diskutujte o biológii, hrajte basketbal, aby ste demonštrovali fyziku.
 • Radšej ako pracovné listy, dajte študentom projekt. Dovoľte im pracovať na vlastných projektoch.

KOOPERÁCIA

 • Dajte študentom veľa možností spolupracovať, spoločne pracovať na projektoch.
 • Podporte študentov, aby riešili konflikty bez vás, ale dajte im zároveň podporu a zdroje, aby dosiahli cieľ. Ponúknite im tipy, otázky, bezpečné miesto na diskusiu a nesúhlas.
 • Povzbudzujte študentov spolupracovať aj mimo triedy. Môžu urobiť rozhovor s expertom na danú tému? Pracovať so súrodencom, aby vyriešili rodinnú výzvu? Vyjednávať s mamou alebo otcom, aby sa zmenili rodinné pravidlá?

KOMUNIKÁCIA

 • Učte komunikačné stratégie  ako vyjednávanie, ospravedlnenie, efektívnu obhajobu. Študenti musia experimentovať s chybou. Poskytnite im bezpečné prostredie, aby sa naučili zvládať konflikty.
 • Podporte študentov, aby boli zapojení v komunitných projektoch. Ak je to vhodné, podporte študentov, aby išli za vedením a zdieľali svoje myšlienky, aby sa aktívne podieľali na prostredí, v ktorom žijú.
 • Učte študentov vhodnému spôsobu komunikácie v triede, bez skákania do reči, aby boli v rozhovore priateľský a stručný a aby sa navzájom počúvali.

 

Na záver je dôležité povedať, že úspešní študenti používajú všetky štyri zručnosti spoločne. Kritické myslenie učí študentov overovať tvrdenia a hľadať pravdu. Kreativita učí študentov myslieť spôsobom, ktorý je pre nich jedinečný. Kooperácia učí študentov, že skupina dokáže vytvoriť niečo väčšie a lepšie ako keď robia len samostatne. Komunikácia učí študentov ako efektívne vyjadriť svoje myšlienky.

Kombinácia týchto zručností spôsobí, že študenti dokáže čokoľvek !

 

 

pre Pronea

Petra Kaločayová