Stredná škola budúcnosti

Víziou projektu Pronea je kvalitným vzdelávaním a výchovou mladých ľudí transformovať región Hornej Nitry na miesto, kde sa oplatí pracovať a žiť. Veríme však, že koncept Pronea bude mať pozitívny vplyv aj ďaleko za hranice tohto regiónu.

Sme škola s víziou

Poslaním Pronea je vybudovať komunitný ekosystém, ktorý prostredníctvom vzdelávania a rozvoja charakteru prinesie transformáciu regiónu Hornej Nitry. Zároveň premení spoločnosť zvnútra, v duchu pevnej integrity jednotlivca.

Cieľom Pronea je podporiť kvalitné vzdelanie zamerané na všestranný rozvoj študenta s dôrazom na ľudské hodnoty, reflektujúc meniace sa potreby spoločnosti.

Chceme nanovo utvoriť charakter regiónu a zamerať sa v ňom na tri konkrétne oblasti: nové vzdelávanie, humánne technológie a inovácie. Vnímame, že minulosť, ktorá budovala tento región (obuvnícky priemysel, baníctvo) už viac neprináša dostatok príležitostí. Chceme preto  posunúť Partizánske a okolie k novým oblastiam rozvoja. Máme ambíciu, aby bolo Partizánske vnímané ako jedno z hlavných miest, ktoré sa venuje vzdelávaniu, inováciám a humánnym technológiám.

Odbory a oblasti, ktoré chce Pronea svojim študentom ponúknuť sú predovšetkým témami budúcnosti – inteligentné technológie; životné prostredie; vzdelávanie; umenie a šport.

Koncept Pronea chce tiež riešiť praktické otázky budúcnosti: Ako sa budeme vzdelávať? Ako budeme bývať? Čo budeme jesť a piť? Ako budeme cestovať? Čo s odpadom? Ako bude vyzerať výrobný proces? Čo robiť, aby inovácie a informačné technológie boli humánne?

Ekosystém Pronea má za cieľ vytvoriť príťažlivý región pre spoločnosť a svojím konceptom, ponukou a príležitosťami motivovať ľudí, aby prichádzali späť do Partizánskeho.

Už teraz tvoríme kvalitný obsah

Nezabudnite na Hackathon 2024

Vízia sa stane

skutočnosťou

už v roku 2024

Pronea je o ľuďoch a pre ľudí. S víziou.

“Prostredníctvom systému výchovy a vzdelávania, vďaka inovatívnym metódam vo vyučovacom procese a podnetnému prostrediu chcem pomôct mladým ľuďom získat skúsenosti a zručnosti uplatniteľné v reálnom živote. Verím, že Pronea dokáže pretvorit nielen región Hornej Nitry, ale aj byť inšpiráciou pre celé Slovensko.”

Ondrej Grenčík

Pronea Founder

Nová generácia pre Slovensko

“Na to, aby zo študenta vyrástol mladý človek s pevným charakterom, skúsenosťami a zručnosťami vzdelávanie nestačí. Preto prepojením piatich pilierov Pronea pomôžeme rozvíjat jednotlivé časti osobnosti: Academy (uplat niteľnost), Hub (inovatívnost). Campus (samostatnost), Smart Sport (pohyb a zdravie) a Smart Music (rozvoj osobnosti).”

Štefan Hanus

Pronea Project Leader

Academy je viac ako len vzdelávanie

“Pripravujem pre vás Pronea Academy a všetko, čo jeho prípravu obnáša – od legislatívneho zriadenia strednej odbornej školy, až po tvorbu školského vzdelávacieho programu. Našou prioritou je podpora uplatnitelnosti, individuality a túžby každého študenta venovať sa niečomu konkrétnemu.”

Petra Dzianová

Pronea Academy Team Leader

Využime potenciál

“Každý mladý človek má v sebe potenciál, ktorý často zostáva nerozvinutý, či nevyužitý. V Pronea Academy v spolupráci s tímom vytváram koncept výchovy a vzdelávania. Túžim, aby klíma školy ako aj jej prostredie, metódy a postupy pri vyučovaní predstavovali vysoko efektívne učenie sa a napomáhali plne rozvíjať a využívať potenciál každého študenta.”

Jana Grenčíková

Pronea Academy

S HUBom reálne ešte pred realitou

“Ako líder inovačného HUBu spolupracujem s mentormi, firemnými expertmi partnerských firiem a pedagógmi Pronea Academy, aby sme pre vás pripravili prostredie pre rozvoj zručností, nápadov a skúseností, ktoré zúročíte v skutočnom živote.”

Jozef Žatko

Pronea Hub Team Leader

HUB umožňuje realizovať nápady

“Som spolutvorcom štruktúry inovačného HUBu a poradcom pri tvorbe jeho technologického zázemia a procesov. Pomáham prepájat firmy, s pomocou ktorých budete mať príležitosť rásť. Ako študenti tu budete mať možnosť pracovat na reálnych projektoch podľa svojho výberu, s mentorským dohľadom odborníka.”

Michal Hlavna

Pronea Hub Team Leader

Dôležité je zázemie

“Mojou úlohou je pripraviť moderné a atraktívne priestorové zázemie pre Pronea Smart Sport, zmysluplný program projektu, vedenie tímu, koordináciu aktivít medzi jednotlivými piliermi a partnermi, ako aj výber odborníkov na jednotlivé pozície.”

Pavol Škultéty

Pronea Smart Sport

Pronea je o ľuďoch, ktorí ju tvoria

Desiatky dobrovoľníkov každodenne usilovne pracujú v pilieroch Pronea, aby prispeli k zlepšeniu života v regióne. Pridaj sa k nám aj ty!

 

Pronea stojí na šiestich pilieroch

Projekt Pronea napĺňa svoju misiu a víziu prostredníctvom pilierov, ktoré sa navzájom prepájajú a spolupracujú. Všestranný rozvoj osobnosti a dobrého charakteru študenta je pritom jedným z hlavných zameraní projektu.

Základné piliere nášho výchovno-vzdelávacieho procesu sa vo veľkej miere stotožňujú s tzv. Baťovou výchovno-vzdelávacou koncepciou. Škola mala byť podľa Baťu nielen prípravou na život, ale život sám. Ide o tzv. pragmatickú pedagogiku, ktorá okrem iného zdôrazňuje tvorivosť a iniciatívu študenta. Nemenej dôležitý je tiež pre nás morálny kódex, ktorý firma Baťa presadzovala.

Morálne princípy, spojenie práce a spoločenského života vo výchovno-vzdelávacom procese ako aj skĺbenie školy s reálnym životom presadzované v baťovských školách sú jedny z dôležitých zásad, ktoré chce Pronea tiež ponúknuť. Aj v dnešnej dobe je preto pre nás Baťova škola vo vzdelávaní ideálnou koncepciou – spojenie tradičných morálnych kresťanských hodnôt s inovatívnymi vyučujúcimi metódami podporujúcimi spojenie učenia s praxou.

Naši partneri

Naším cieľom je realizovať projektové vyučovanie študentov Pronea v spolupráci s mentormi, s firemnými expertmi partnerských firiem Inovačného Hubu a s pedagógmi Pronea Academy. Študenti budú vedení a podporovaní k tomu, aby objavili svoj talent a svoj potenciál rozvinuli v konkrétnom podnikateľskom, neziskovom alebo inovačnom projekte.

Študent Pronea Academy tak nezíska iba vzdelanie, ale aj praktické pracovné skúsenosti, možnosť na podnikanie, priestor na kreativitu a ochranu vlastných patentov, ktoré ostávajú jeho duševným vlastníctvom.

Naši partneri

Naším cieľom je realizovať projektové vyučovanie študentov Pronea v spolupráci s mentormi, s firemnými expertmi partnerských firiem Inovačného Hubu a s pedagógmi Pronea Academy. Študenti budú vedení a podporovaní k tomu, aby objavili svoj talent a svoj potenciál rozvinuli v konkrétnom podnikateľskom, neziskovom alebo inovačnom projekte.

Študent Pronea Academy tak nezíska iba vzdelanie, ale aj praktické pracovné skúsenosti, možnosť na podnikanie, priestor na kreativitu a ochranu vlastných patentov, ktoré ostávajú jeho duševným vlastníctvom.

Napíšte nám

Pronea Founder

Ondrej Grenčík

Email: ondrej.grencik@pronea.sk

Telefón: + 421 907 765 743

Pronea Project Leader

Štefan Hanus

Email: stefan.hanus@pronea.sk 

Telefón: + 421 905 240 765

Kontaktná adresa:

Ul. 1. mája 226/6

958 01 Partizánske

Chcel by som...

12 + 9 =