Zásady ochrany osobných údajov

01

Základné ustanovenia

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo vypracované na základe ustanovení viacerých právnych predpisov vrátane čl. 13/14 nariadenia (EÚ) 2016/679 (General Data Protection Regulation). Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa týkajú iba tejto webovej stránky, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak.

02

Kto sme

Prevádzkovateľ a správca osobných údajov (ďalej len “Správca”)
Obchodné meno: Pronea
Právna forma: a.s.
Adresa: Ul. 1. mája 226/6 958 01 Partizánske
IČO: 53468473
DIČ: 2121434029
IČ DPH: SK2121434029, registrácia od 1.6.2021

03

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Údaje, ktoré zhromažďujeme na tejto webovej stránke: meno, e-mail, IP adresa, informácie z cookies, informácie o vašom počítači alebo zariadení (napr. typ zariadenia a prehliadača), informácie o používaní našich webových stránok (napr. ktoré stránky ste navštívili), geografickú polohu, z ktorej ste pristupovali na naše webové stránky (na základe vašej IP adresy).

Údaje, ktoré zhromažďujeme na účely fakturácie (nezhromažďované na týchto webových stránkach): meno a priezvisko, obchodné meno, fakturačná adresa, číslo bankového účtu, IČO, DIČ, IČ DPH.

Vaše údaje používame: na administratívne a obchodné účely (najmä na kontaktovanie vás a spracovanie objednávok, ktoré si objednáte na našich webových stránkach a mimo nich), na zlepšenie našich služieb a webových stránok, na propagáciu našich služieb, na analýzu vášho používania našich webových stránok a v spojení s našimi zákonnými právami a povinnosťami.

E-mail

Po odoslaní e-mailu na e-mailovú adresu zobrazenú na našich webových stránkach zhromažďujeme vašu e-mailovú adresu a všetky ďalšie informácie, ktoré ste uviedli v tomto e-maile. Informácie, ktoré nám pošlete e-mailom, budú uložené na našich serveroch u poskytovateľa hostingu Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08, Bratislava.

Telefónny hovor

Keď nás kontaktujete telefonicky, zhromažďujeme vaše telefónne číslo a všetky informácie, ktoré nám poskytnete počas rozhovoru. Nezaznamenávame telefonické hovory. Informácie o vašom hovore, ako je vaše telefónne číslo a dátum a čas vášho hovoru, spracuje náš poskytovateľ telefónnych služieb.

Komentáre

Na tomto webe sú komentáre zakázané.

Multimédia

Na tento web nie je možné nahrávať súbory médií.

Kontaktný formulár

Keď nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, zhromažďujeme nasledujúce informácie: vaše meno, e-mailovú adresu a akékoľvek informácie, ktoré pridáte do poľa Správa. Údaje odoslané cez kontaktný formulár uchovávame pre účely služieb zákazníkom a nepoužívame tieto informácie na marketingové účely. Informácie, ktoré nám pošlete prostredníctvom nášho kontaktného formulára, budú uložené na našich serveroch u poskytovateľa hostingu Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08, Bratislava.

Súbory cookies

Táto webová lokalita používa súbory cookies. Prehliadaním týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť súbory cookies a odstrániť súbory cookies. Ďalšie informácie o tom, ako používame cookies, nájdete na našej stránke používanie cookies.

Vložený obsah z iných webových stránok

Tieto služby vám umožňujú zobraziť obsah hosťovaný na externých platformách priamo na tejto web stránke a pracovať s nimi. Ak je táto služba nainštalovaná, môže zhromažďovať údaje o webovej prevádzke na príslušných stránkach, aj keď používateľ túto službu vôbec nevyužije.

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts je služba vizualizácie typu písma poskytovaná spoločnosťou Google Inc., ktorá umožňuje, aby táto webová stránka mala obsah tohto typu na svojich stránkach.
Zbierané osobné údaje: údaje o používaní a rôzne typy údajov, ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby.

Miesto spracovania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajov. Účastník Privacy Shield.

Analytika

Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookies a tieto cookies môžu byť uložené vo vašom počítači pri návšteve našich webových stránok. Služby obsiahnuté v tejto časti umožňujú Správcovi sledovať a analyzovať návštevnosť na webe a môžu byť použité na sledovanie správania používateľov.

Google Analytics s anonymizovanou IP (Google Inc.)

Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. (“Google”). Google využíva zhromaždené údaje ku monitorovaniu a skúmaniu využití tejto web stránky, k príprave reportov o svojej činnosti a ich zdieľanie s ostatnými službami Google. Google môže zhromažďované údaje použiť k lepšiemu prispôsobeniu reklamy v rámci vlastnej reklamnej siete. Táto integrácia služby Google Analytics anonymizuje vašu IP adresu. Funguje tak, že skracuje adresy IP používateľov v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa úplná adresa IP odošle na server Google a skráti sa v rámci USA.

Zhromažďované osobné údaje: Súbory cookies a údaje o používaní.
Miesto spracovania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajov – Odhlásiť. Účastník Privacy Shield.

Rozšírenie zobrazovania reklám pre Google Analytics (Google)

Google Analytics môže na tejto web stránke využívať reklamné záujmy spoločnosti Google, dáta tretích strán a informácie z DoubleClick súborov cookies s cieľom rozšíriť analytiku o demografické údaje, záujmy a údaje z reklamných interakcií.

Zhromažďované osobné údaje: Súbory cookies a údaje o používaní.
Miesto spracovania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajov – Odhlásiť. Účastník Privacy Shield.

04

S kým zdieľame vaše údaje

Poskytovateľ hostinguWebsupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08, Bratislava – Zásady ochrany osobných údajov.
Google analytics – Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – Zásady ochrany osobných údajov.
Backup on Google Drive – Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Trello, Inc. 55 Broadway, 25th FloorNew York, NY 10006 – Zásady ochrany osobných údajov.
Profesionálni poradcovia – naši právnici, účtovníci, bankári, audítori a poisťovatelia budú musieť skontrolovať vaše osobné údaje na poskytovanie poradenstva, dodržiavania predpisov, bankovníctva, právnych, poisťovacích, účtovných a podobných služieb.
Právne a daňové orgány, regulačné orgány a účastníci súdnych konaní – môžeme zverejniť vaše osobné údaje, ak sa domnievame, že je primerané dodržiavať zákon, predpis, objednávku, predvolanie, pravidlo samoregulačnej organizácie alebo auditu alebo chrániť bezpečnosť akejkoľvek osoby, na riešenie podvodov, bezpečnostných alebo technických problémov alebo na ochranu našich zákonných práv, záujmov a záujmov iných, ako napríklad v súvislosti s nadobudnutím, zlúčením alebo predajom cenných papierov alebo podnikov.

05

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú tak dlho, ako to vyžaduje účel, na ktorý boli zhromaždené.

Z tohto dôvodu:

 • Osobné údaje zozbierané na účely súvisiace s plnením zmluvy medzi Správcom a užívateľom sa uchovajú až do úplného vykonania tejto zmluvy.
 • Osobné údaje zozbierané na účely oprávnených záujmov Správcu sa uchovajú tak dlho, ako je potrebné na splnenie týchto účelov. Používatelia môžu nájsť konkrétne informácie týkajúce sa oprávnených záujmov, ktoré sleduje Správca v rámci príslušných častí tohto dokumentu alebo kontaktovaním Správcu.

Správcovi môže byť dovolené uchovávať si osobné údaje dlhšie, kedykoľvek používateľ udelí súhlas s takýmto spracovaním, ak takýto súhlas nie je stiahnutý. Správca môže byť okrem toho povinný uchovávať osobné údaje na dlhšiu dobu, kedykoľvek je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na základe príkazu orgánu.

Po uplynutí doby uchovávania sa osobné údaje vymažú. Preto právo na prístup, právo na vymazanie, právo na opravu a právo na prenos údajov nemožno vymôcť po uplynutí doby uchovávania.

06

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,
 • odvoláte svoj súhlas,
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,
 • uspracúvame vaše osobné údaje nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť,
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili,
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv,
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu zákazníka,
 • môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

07

Kam posielame vaše údaje

Správca môže prenášať osobné údaje zozbierané v rámci EÚ do tretích krajín (t.j. každá krajina, ktorá nie je členom EÚ) iba na základe osobitného právneho základu. Používatelia sa môžu obrátiť na Správcu, aby sa dozvedeli, aký právny základ sa vzťahuje na konkrétnu službu. Každý takýto prenos údajov sa zakladá na jednom z nasledujúcich právnych základov:

 • prenos údajov do krajín, ktoré zaručujú európske normy,
 • prenos dát do zahraničia na základe štandardných zmluvných doložiek,
 • prenos údajov z EÚ a / alebo Švajčiarska do USA na základe Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („Privacy Shield“).

08

Dodatočné informácie

Ako chránime vaše údaje

Bezpečnosť berieme vážne. S cieľom ochrániť vaše údaje pred stratou, zneužitím alebo neoprávneným prístupom alebo zverejnením sme zaviedli vhodné fyzické, elektronické a riadiace postupy na ochranu a zabezpečenie údajov, ktoré zhromažďujeme. Medzi tieto kroky patrí: minimalizácia osobných údajov, osvedčené postupy týkajúce sa hesiel, vhodné bezpečnostné postupy týkajúce sa zariadení (počítače, prenosné počítače, mobilné zariadenia), online účtov a hostingu. Tento web používa SSL certifikát.

Aké máme procesy pri úniku dát

Bezodkladne vás budeme informovať o akomkoľvek neoprávnenom prístupe k vašim osobným informáciám.

Aké automatizované rozhodovanie a / alebo profilovanie robíme s údajmi používateľa

Nepoužívame žiadne osobné informácie na automatické rozhodovanie alebo profilovanie, vaše údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu.

Právna oblasť

Osobné údaje užívateľov môžu byť Správcom údajov použité pre právne účely, na súde alebo v situáciach, ktoré vedú k možným právnym krokom vyplývajúcim z nesprávneho používania tejto web stránky alebo súvisiacich služieb.
Užívateľ berie na vedomie, že Správca údajov môže byť požiadaný orgánom verejnej správy o poskytnutie osobných údajov užívateľov.

Ďalšie informácie o osobných údajoch užívateľov

Neprenajímame ani nepredávame údaje o užívateľoch žiadnym tretím stranám na akýkoľvek účel. Jediné použitie údajov je uvedené v týchto zásadách. Užívatelia sú jediným vlastníkom ich údajov a môžu kedykoľvek požiadať o zmenu alebo vymazanie.

Systémové logy a údržba

Pre účely prevádzky a údržby môže táto aplikácia aj akákoľvek tretia strana vytvárať súbory, ktoré zaznamenávajú interakciu s touto web stránkou (systémové logy), alebo na tieto účely zhromažďovať aj iné osobné údaje (napríklad IP adresu).

Informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto Zásadách

Správca údajov môže byť kedykoľvek požiadaný o ďalšie podrobnosti týkajúce sa zhromažďovania alebo spracovania osobných údajov.

09

Záverečné ustanovenia

Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov

Správca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Posledná aktualizácia zásad ochrany osobných údajov

3.8.2022

10

Vaše kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad, kontaktujte nás na pronea@pronea.sk .