Misia konferencie

Svet vzdelávania a svet podnikania sa veľmi od seba vzďaľujú a ľudia v týchto dvoch cieľových skupinách si nerozumejú. Našim poslaním je tieto svety a ľudí v nich prepojiť, priblížiť a vytvárať rovnocenné vzájomné partnerstvo a synergiu. Taktiež chceme zacieliť na región Hornej Nitry, kde podobný formát konferencie dlhodobo absentuje.

Náš cieľ

Zameriame sa na dôležitosť nazerať na seba a na druhých cez talenty a silné stránky. Veľmi často sa totiž nesprávne sústredíme na to, čo nám nejde, v čom sme najslabší. Silné stránky až tak neriešime. Zameriame sa na to, ako talenty rozvíjať v organizácií a v tímovom prostredí. A ako naplno prežívať vďaka sebapoznaniu svoje poslanie, povolanie.

Spíkri na konferencii

Martin Kuruc

vysokoškolský pedagóg, lektor, expert na vzdelávanie

Martin pôsobí ako pedagóg na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky, PF UK v Bratislave. Venuje sa hlavne témam sebaregulácie a motivácie žiakov. V pedagogickej činnosti sa sústredí na oblasť pedagogickej diagnostiky a alternatívnych koncepcií vo vzdelávaní. Tiež vedie tréning komunikačných zručností pre učiteľov a tréning zážitkovej pedagogiky.

Katka Medvecová Plichtová

Certifikovaný kouč svetovej organizácie Gallup na rozvoj talentov a silných stránok

Katka pôsobila 16 rokov v poisťovníctve, odkiaľ má bohaté  skúsenosti z korporácií a obchodu. Zažila ako efektívne môžu spolupracovať tímy a stavať na silných stránkach jednotlivcov, či celého tímu, a dosahovať tak jedinečné výsledky. Ako Gallup – Certified Strengths kouč pomáha jednotlivcom aj tímom rozvíjať ich talenty, aby lepšie spoznali samých seba a dosiahli tak pozitívne zmeny v práci, aj v osobnom živote.

Rudolf Tesár

Edtech podnikateľ, tréner a kouč, vizionár

Rudolf je Edtech podnikateľ, tréner a kouč, vizionár, spolutvorca aplikácií zvyšujúcich výkonnosť a učenie tímov. Tvoril tréningové programy pre rôzne veľké firmy a spoločnosti. V súčasnosti sa zameriava na dve oblasti: dizajn a vývoj aplikácií umožňujúcich tímové učenie založené na empatii, kolektívnej inteligencii, akčnom učení a spätnej väzbe. Jeho druhou profesionálnou vášňou je budúcnosť individuálneho a tímového rozvoja obohateného o rozšírenú realitu.

Iva Kleinová

Úrad vlády SR, Riaditeľka odboru stratégie, Sekcia výskumu, vývoja a inovácií

Iva vedie prípravu Národnej stratégie pre výskum, vývoj a inovácie na Úrade vlády. V minulosti pôsobila v privátnom sektore (McKinsey&Company, HB Reavis), vzdelávaní (LEAF, CERGE-EI) a verejnej sfére (Ministerstvo financií SR, Fire Deparment of New York, UNDP). Pôsobila ako zástupkyňa splnomocnenca pre vedomostnú ekonomiku na Ministerstve financií SR. Vyštudovala bakalára na Princeton University a verejnú správu na Columbia University v USA.

Vladimír Šucha

vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, vedec, vysokoškolský pedagóg, manažér

Vladimír je vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Bol predsedom Rezortnej koordinačnej skupiny pre európske záležitosti Ministerstva školstva SR. Bol členom slovenského tímu, ktorý v Bruseli vyjednával vstup Slovenska do EÚ. Spoluzakladal Agentúru na podporu výskumu a vývoja v Bratislave, ktorú krátko viedol ako riaditeľ. Pracoval pre Európsku komisiu v Bruseli, kde tiež pôsobil ako riaditeľ direktoriátu pre vzdelávanie a kultúru. Stal sa generálnym riaditeľom Spoločného výskumného centra EK a najvyššie postaveným slovenským euroúradníkom. V roku 2021 bol vyslaný EK do UNESCO v Paríži.

Daniela Daubnerová

certifikovaná trénerka a koučka, dizajnérka rozvojových projektov

Daniela sa v oblasti rozvoja ľudí a firiem pohybuje už 20 rokov. Je architektkou a trénerkou transformačných a rozvojových projektov zmeny pre slovenské a medzinárodné firmy, supervízorkou trénerov, senior koučka. Vedie workshopy a tréningy pre rozvoj manažmentu a leadershipu, rozvoj osobnej stability, zavádzanie zmeny. Venuje sa tiež budovaniu tvorivých komunít a start up pre transformáciu v školstve.

Štefan Hanus

lektor, konzultant, kouč v oblasti profesijného a osobného rozvoja

Štefan si v minulosti prešiel cestou od procesného inžiniera, inžiniera kvality, manažéra výroby až po generálneho riaditeľa v nadnárodnej spoločnosti. Má skúseností v oblasti vedenia tímov ľudí, riadenia zmien, projektového riadenie transferov výroby. Posledných 5 rokov pôsobí hlavne v oblasti vzdelávania dospelých. Je lektorom vzdelávacieho programu Bilancia Kompetencií v zmysle metodiky FECBOP.

Tomáš Horváth

riaditeľ odboru podpory neformálneho vzdelávania v NIVAM, spoluzakladateľ sobi.eco

Tomáš je riaditeľ odboru podpory neformálneho vzdelávania v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže (NIVaM). Pôsobil v rôznych sektoroch a má skúsenosti s projektmi z Európy, Severnej Ameriky a Afriky. Je zakladateľom eko-sociálnej značky sobi.eco. Pôsobil ako manažér pre zmenu politík v Platforme mimovládnych rozvojových organizácií, koordinoval projekty UNICEF, spolupracoval ako odborný garant na Ministerstve zdravotníctva SR.

Adam Brocka

dizajnér služieb a zákazníckej skúsenosti, certifikovaný tréner metódy Design Thinking

Adam je service designer a nadšenec kvalitných služieb. Organizáciám pomáha pri zlepšovaní služieb, rozvíjaní kultúry orientovanej na zákazníka a tréningoch inovačných zručností. Spoluzaložil komunitu Service Design CZ SK a štúdio Kiuub. Má za sebou spolupráce s firmami ako KROS, VSE, Tatra banka, ale aj samosprávami ako Mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj alebo Mesto Bratislava.

Richard Roštecký

spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ Touch4IT

Richard je jedným zo zakladateľov rastúcej spoločnosti Touch4IT, ktorá sa primárne zameriava na vývoj mobilných a webových aplikácií. Špecializuje sa na navrhovanie a tvorbu softvéru zameraného na najlepšie možné inovatívne riešenia, ktoré prinášajú najvyššiu kvalitu finálneho produktu. Veľkú časť jeho práce tvorí vedenie a riadenie ľudí v tíme. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam dokáže ľudí naviesť tým správnym smerom a motivovať k zlepšeniu ich pracovného výkonu.

Dagmar Môťovská

garantka vyučovania Hejného metódy na Slovensku, učiteľka, lektorka

Dagmar je odbornou garantkou vyučovania a lektorovania Hejného metódy na Slovensku. Okrem toho je učiteľkou matematiky a informatiky pre žiakov a študentov rôzneho veku až po učiteľov a rodičov. Je školiteľkou pedagogických zručností a lektorkou kurzov na rozvoj tímovej spolupráce, komunikácie, vedenia ľudí či motivácie. Má skúsenosti s vyučovaním na viacerých školách, tiež pracovala vo finančníctve, aj ako projektová manažérka v softvérovej firme.

Tatiana Mate Zini

spoluzakladateľka jazykovej školy Language House, učiteľka anglického jazyka

Tatiana je pôvodom Brazílčanka, študovala a pôsobila v Bostone, New Yourku a Dubline. V roku 2014 spoluzaložila súkromnú jazykovú školu Language House, ktorá sa špecializuje na výučbu cudzích jazykov metódou “Living and Learning”. V jazykovej škole pôsobí ako metodický a pedagogický koordinátor a zároveň školiteľ učiteľov. Počas svojej 20 ročnej pedagogickej praxe vytvorila jedinečnú zážitkovú metódu vyučovania angličtiny mladších detí.

Eva Slávičová

spoluzakladateľka jazykovej školy Language House

Eva vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo anglického a ruského jazyka. Pôsobila v Anglicku, Grécku, Dubaji  a vďaka zamestnaniu v Emirates Airlines precestovala celý svet. V roku 2014 spoluzaložila jazykovú školu Language House, ktorá sa špecializuje na výučbu cudzích jazykov metódou “Living and Learning”. V Language House pôsobí ako  finančná a školská koordinátorka.

Daniela Gubková

pedagóg, riaditeľka CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa, lektorka Hejného metódy

Daniela je riaditeľkou CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa v Partizánskom a zároveň je aj jednou zo zakladatelov tejto školy, ktorá sa snaží prinášať novú klímu a inovácie do školstva. Vo svojej pedagogickej praxi sa inšpiruje vzdelávacími systémami zo zahraničia. Navštívila školy vo Fínsku a v New Yorku. Podporuje inovácie  vo vzdelávaní nielen v škole, ale aj v rámci vzdelávania učiteľov celého Slovenska prostredníctvom Indície, n.o.,  kde pôsobí ako certifikovaná lektorka Hejného metódy vyučovania matematiky.

Tatiana Gulíková

zástupkyňa riaditeľky CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa, učiteľka anglického jazyka

Tatiana je zástupkyňou riaditeľky v CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa a zároveň učiteľkou anglického jazyka. Zameriava sa na učenie angličtiny zážitkovou metódou pomocou inprovizačných a drama techník. Je presvedčená, že  metóda CLIL (Content and Language Integrated Learning), integrované tematické vyučovanie nejazykových predmetov, pomáha deťom naučiť sa cudzí jazyk prirodzeným spôsobom. Zúčastnila sa viacerých učiteľských akadémií programu Erasmus+, ktoré poskytujú príležitosti pre mobilitu učiteľov, ich vzdelávanie a výmenu poznatkov. V minulosti pracovala na rôznych projektoch z oblasti globálneho a humanitárneho vzdelávania.

Norbert Maur

senior programový manažér Nadácia Pontis

Norbert vedie v Nadácii Pontis program Generácia 3.0, ktorý pomáha šíriť inovatívne vzdelávacie prístupy do slovenských škôl.  Zodpovedá za odborné vedenie programu, celkový manažment aktivít a koordináciu zapojených stakeholderov. Aktuálne sa tiež venuje rozvoju nástrojov na podporu sociálnych inovácií – sledovanie dopadu, akcelerátory, či mapovanie sociálnych inovátorov.

Miriam Šelepová

projektová manažérka Nadácia Pontis

Miriam vedie v Nadácii Pontis rozvojový vzdelávací program Budúcnosť INAK pre deti od 11 do 14 rokov zameraný na rozvoj podnikavosti, digitálnych a mäkkých zručností. Zabezpečuje obsahovú časť zameranú na vzdelávanie a prácu s účastníkmi, rozvíja mentorský program pre vysokoškolských študentov a medzisektorovú spoluprácu pri šírení programu. Dlhoročne sa venuje neformálnemu a zážitkovému vzdelávaniu.

Juraj Hipš

odborník na vzdelávanie, bývalý učiteľ, lektor a tvorca inovácií

Juraj založil mimovládnu vzdelávaciu organizáciu Živica, komunitnú školu na zaježovských lazoch, program pre nadaných mladých ľudí Sokratov inštitút ako aj pedagogický program Komenského inštitút. Stál pri zrode ceny Učiteľ Slovenska, ktorá oceňuje kvalitných pedagógov a je súčasťou prestížneho medzinárodného ocenenia Global Teacher Prize. Za prácu v oblasti školstva získal Cenu MOST za dlhodobý prínos vo vzdelávaní, Nadácia Orange mu udelila cenu za občiansku angažovanosť a Ashoka foundation s Nadáciou Pontis ho zaradili medzi významných sociálnych inovátorov Slovenska.

Katarína Kretter

riaditeľka oddelenia komunikácie, OZV ENVI – PAK

Katarína vyštudovala marketingovú komunikáciu a anglický jazyk na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobila v komunikačných a reklamných agentúrach, v ktorých sa venovala technológiám a zdravotníckym témam. Od roku 2008 venuje svoju energiu a skúsenosti organizácii zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK, pôsobiacej v oblasti odpadov, životného prostredia a udržateľnosti. Vedie v nej tím komunikačných a marketingových expertov.

Juraj Michalík

generálny riaditeľ výrobného závodu VELUX v Partizánskom

Už viac ako 20 rokov pracuje vo výrobnom prostredí medzinárodných priemyselných firiem. Súčasťou dánskej spoločnosti VELUX sa stal v roku 2008. Získané manažérske a líderské schopnosti uplatňuje najmä pri realizácií firemných stratégií v lokálnych podmienkach, s lokálnymi zamestnancami a komunitami v regióne. Je zameraný na dlhodobý rozvoj ľudí, neustále zlepšovanie procesov a biznisu.

Pavol Žatko

zakladateľ firmy Bioplant

Pavol Žatko je ovocinár srdcom aj dušou už vyše 30 rokov. Svoje skúsenosti pretavuje do firmy Bioplant v Ostraticiach, ktorú založil a vedie. Jeho snahou je robiť región hornej Nitry znesiteľnejším a romantickejším miestom pre život. Aj preto sa angažuje v rôznych komunálnych projektoch. Najnovšie rekonštruuje ruinu kaštieľa v obci Vysočany, kde chce obnoviť vinársku tradíciu.

Prelistujte si náš bulletin

[dflip id="241297"][/dflip]

Partneri konferencie

Záštitu prevzali